• پنل سازمانی

  خط اختصاصی : 2 عدد
  پیامک هدیه : 1000 پیامک
  امکانات پنل : 100 درصد
  هر پیامک : 11 تومان  
  هزینه پنل : 189 هزار تومان  

 • پنل شرکتی

  خط اختصاصی : 1 عدد
  پیامک هدیه : 750 پیامک
  امکانات پنل : 80 درصد  
  هر پیامک : 13 تومان  
  هزینه پنل : 129 هزار تومان

 • پنل اقتصادی

  خط اختصاصی : 1 عدد  
  پیامک هدیه : 500 پیامک
  امکانات پنل : 60 درصد  
  هر پیامک : 14 تومان  
  هزینه پنل : 89 هزار تومان  

 • پنل پایه

  خط اختصاصی : ندارد  
  پیامک هدیه : 250 پیامک  
  امکانات پنل : 40 درصد
  هر پیامک : 15 تومان
  هزینه پنل : 49 هزار تومان

ورود به سامانه پیامکی